Menu

学校的一天

上学日的结构

佩奇街入口从08年开始对学生开放.00am
08.35 - 08.55 登记
08.55 - 09.55 第一课
09.55 - 10.55 教训2
10.55 - 11.20 打破
11.20 - 12.20 第三课
12.20 - 13.20 4课
13.20 - 14.10 午餐
14.10 - 15.10 5课

 

注:自2022年9月1日起,学校上课时间安排变更如下:

佩奇街入口从08年开始对学生开放.00am
08.35 - 08.55 登记
08.55 - 09.50 第一课
09.50 - 10.45 教训2
10.45 - 11.05 打破
11.05 - 12.00 第三课
12.00 - 12.55 4课
12.55 - 13.35 午餐*
13.35 - 14.30 5课
14.30 - 15.25 第六课

*每周三中午12点下课.55pm, 学生有机会参与现场丰富或干预活动.